hisense

Odkąd Microsoft postanowił, że będzie uży­czać pro­du­cen­tom smart­fonów dar­mowej licencji na Win­dows Phone 8, zaczęło pow­stawać coraz więcej komórek opar­tych na tym sys­temie. Jedną z nich jest Hisense Mira 6 z ekranem 5″.

Dar­mowe udostęp­ni­anie Win­dows Phone’a 8 pro­du­cen­tom elek­tron­iki okazało się raczej dobrym pomysłem. Zain­tere­sowanie tym sys­te­mem wyraz­iła już niejedna firma. Poz­woli to na zwięk­sze­nie jego pop­u­larności zwłaszcza w seg­men­cie urządzeń budże­towych. Hisense Mira 6 to właśnie taki tani smart­fon pochodzący z Chin. Trafi on wyłącznie na rynek kra­jowy, do oferty oper­a­tora China Tele­com.

hisense2

Warte odno­towa­nia jest to, że będzie to pier­wszy smart­fon z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1 wspier­a­jący chińskie stan­dardy trans­misji danych o dużej prędkości.

Hisense Mira 6 może się pochwalić pię­ciocalowym ekranem 720x1280 pik­seli, aparatem głównym 8 Mpix i przed­nim 5 Mpix, pro­ce­sorem Snap­dragon 200, 1 giga­ba­jtem RAM-u, 8 GB pamięci flash, slotem na karty micro-SD oraz obu­dową o grubości 7,18 mm.

Cena urządzenia nie została jeszcze podana. To samo doty­czy się daty wprowadzenia do oferty China Tele­com, choć raczej wąt­pię, by nas to szczegól­nie intere­sowało - smart­fon nie będzie dostępny poza grani­cami Państwa Środka.

Via

Ciekawe? Podziel się!