screen-shot-2014-05-13-at-3-20-48-am

Niedawno pokazany LG G3 jest świet­nym tele­fonem, lecz LG zamierza go udoskon­alić. Niebawem możemy się spodziewać odmi­any tego smart­fona wyposażonej w pro­ce­sor Snap­dragon 805.

W obec­nym LG G3 został wyko­rzys­tany pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 801 MSM8975AC. Trudno się nie zgodzić z tym, że jest to bardzo wyda­jny chipset o czterech rdzeni­ach 2,5 GHz, grafice Adreno 330 i możli­wości trans­misji danych z maksy­malną pręd­koś­cią 150 Mb/s.

LG G3 jest na chwilę obecną jed­nym z najbardziej intere­su­ją­cych smart­fonów na rynku (oso­biś­cie uważam, że najlep­szym). Prob­lem w tym, że coraz bliżej nad­chodzi pre­miera Sam­sunga Galaxy F. Ma on być mod­elem konku­ru­ją­cym z G3, lecz odz­nacza­ją­cym się lep­szym pro­ce­sorem, Snap­drag­onem 805. LG nie czeka­jąc dłużej postanow­iło już zabrać się za pracę nad wari­antem G3 posi­ada­ją­cym iden­ty­czny pro­ce­sor, by nie zostać w tyle.

Zalety nowego Snap­drag­ona 805 to zauważal­nie więk­sza moc obliczeniowa, nowa grafika Adreno 420 oraz obsługa łączności 4G z pręd­koś­cią do zatr­waża­ją­cych 300 Mb/s.

Praw­dopodob­nie o sukce­sie lub porażce tego urządzenia zade­cy­duje to, jak szy­bko LG upora się z dostar­cze­niem tego mod­elu do sklepów na całym świecie. Jeśli zrobi to znacznie później, niż Sam­sung, może mieć prob­lemy z osiąg­nię­ciem dobrych wyników sprzedaży.

Via

Ciekawe? Podziel się!