pliki

Microsoft w końcu wypuś­cił własną aplikację menedżera plików na swoją plat­formę. Niestety, dzi­ała ona tylko z sys­te­mem Win­dows Phone 8.1 i posi­ada jedynie pod­sta­wowe funkcje, lecz i tak jest nieźle.

Menedżer plików to jedna z pod­sta­wowych aplikacji, której wymaga nieco bardziej zaawan­sowany użytkownik jakiegokol­wiek urządzenia wyposażonego w sys­tem oper­a­cyjny. Niestety, Win­dows Phone był do tej pory sys­te­mem pozbaw­ionym tej funkcji. Teraz to się zmieniło. W końcu!

Opis aplikacji ze sklepu Win­dows Phone brzmi tak:

Pliki to bezpłatna aplikacja do zarządza­nia plikami w sys­temie Win­dows Phone.

Co można robić za pomocą tej aplikacji:

• Uzyski­wanie dostępu do plików prze­chowywanych na tele­fonie i kar­cie SD
• Przeglą­danie, wyszuki­wanie i uruchami­anie plików
• Łatwe udostęp­ni­anie jed­nego lub wielu plików
• Tworze­nie fold­erów do orga­ni­zowa­nia plików
• Kopi­owanie, przenosze­nie, zmieni­anie nazw i usuwanie plików

 

f92419cc-377b-45f2-8514-e0de05d2ca0a

Są to pod­sta­wowe funkcje jak na menedżer plików. Na razie aplikacja nie jest szczegól­nie rozbu­dowana, ale już teraz pozwala wykony­wać najważniejsze oper­acje takie, jak tworze­nie fold­erów czy przenosze­nie plików.

Szczęśliwi nie będą użytkown­icy sys­temu Win­dows Phone w wer­sji innej, niż 8.1 — jak na razie aplikacja Pliki dzi­ała tylko z najnowszymi mobil­nymi okienkami.

Aplikację można pobrać stąd za darmo.

Ciekawe? Podziel się!