windowsphone8
Firma AdDu­plex przed­staw­iła swoje kole­jne dane statysty­czne odnośnie sys­temu Win­dows Phone. Wśród różnych wykresów znalazł się przed­staw­ia­jący pop­u­larność poszczegól­nych smart­fonów z tym sys­te­mem w Polsce.

AdDu­plex spec­jal­izuje się w tworze­niu statystyk na temat sys­temu Win­dows Phone. W tym miesiącu nie było inaczej i znowu zostal­iśmy uraczeni sporą dawką wykresów.

Dzięki nim możemy dowiedzieć się o paru ciekawych rzeczach. Przede wszys­tkim, najbardziej pop­u­larnym smart­fonem z Win­dows Phone jest Nokia Lumia 520, która swoją pozy­cję zawdz­ięcza bardzo korzyst­nej cenie. Co trze­cia komórka z sys­te­mem Microsoftu to właśnie ten model.

Najwięk­szą pop­u­larnoś­cią cieszą się oczy­wiś­cie low-endy. Spośród droższych smart­fonów jedynie Lumia 920 znacząco się wybiła. Warto też zwró­cić uwagę na to, że wszys­tkie 10 najpop­u­larniejszych Win­dows Phone’ów to Nokie.

Dane dla Pol­ski oczy­wiś­cie różnią się od tych świa­towych. Co prawda także i tutaj najlepiej sobie radzi Lumia 520, lecz jej pro­cen­towy udział jest mniejszy (24,5%). Nadzwyczaj dobrze radzi sobie HTC 8S z wynikiem 9,4%, co stawia go na trzecim miejscu pod wzglę­dem popularności.

clip_image001[3]

clip_image001b

clip_image002[3]

clip_image003[3]

clip_image004[3]

clip_image005[3]

clip_image006[3]

clip_image007[3]

clip_image008[3]

clip_image009[3]

clip_image010[3]

clip_image011[3]

clip_image012[3]

clip_image014[3]

clip_image015[3]

 

Via

Ciekawe? Podziel się!