cloudme

Korzysta­cie z usług prze­chowywa­nia danych w chmurze? Jeśli tak, a w dodatku posi­ada­cie smart­fona z Win­dows Phone 8, to powin­niś­cie zain­tere­sować się aplikacją CloudMesh.

Nowo wydana aplikacja CloudMesh przez­nac­zona dla sys­temu Win­dows Phone 8 pozwala na zarządzanie danymi zawartymi w różnych dyskach inter­ne­towych. Usługi takie, jak Drop­box, Box, Google Drive czy OneDrive mają to do siebie, że bezpłat­nie ofer­ują użytkown­ikowi ogranic­zoną przestrzeń. Z tego powodu osoby, które chcą za darmo korzys­tać z prze­chowywa­nia dużych plików w chmurze, są zmus­zone do korzys­ta­nia z wielu różnych usług tego typu. Tutaj z pomocą przy­chodzi aplikacja CloudMesh, która ułatwia zarządzanie włas­nymi danymi z wielu różnych chmur.

cloudmesh

CloudMesh pozwala na przeglą­danie, kopi­owanie, przenosze­nie, usuwanie, przyp­inanie, pobieranie, wysyłanie i szukanie plików. Jest w stanie odczy­tać dane zna­j­du­jące się w następu­ją­cych miejscach:

  • Pamieć wewnętrzna
  • Karta pamięci
  • Drop­box
  • Box
  • Google Drive
  • Meo­Cloud
  • Face­book
  • OneDrive

Twórcy aplikacji zapew­ni­ają, że wspar­cie dla kole­jnych usług jest w drodze.

CloudMesh jest dostępny w dwóch wer­s­jach: dar­mowej i płat­nej, kosz­tu­jącej 7,99 zł.

CloudMesh — wer­sja darmowa

CloudMesh Pro — pełna wer­sja (7,99 zł)

Ciekawe? Podziel się!