smartphone

Anal­i­tycy z firmy Kan­tar opub­likował dane ze swo­jego nowego raportu. Są one na temat pop­u­larności mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych w smart­fonach na poszczegól­nych rynkach.

kantar

Sytu­acja na rynku z roku na rok zdaje się być coraz bardziej na korzyść Google. Android króluje niepodziel­nie i zdaje się, że jego dom­i­nacja będzie trwać bez końca. Radzi sobie naprawdę świet­nie i nie ist­nieje dla niego żadne realne zagrożenie.

Warto zwró­cić uwagę, że tabela doty­czy wyłącznie smart­fonów, więc nie ma w niej infor­ma­cji o table­tach i innych urządzeni­ach, jak np. smart­watchach czy inteligent­nych termostatach.

Coraz lep­iej radzi sobie Win­dows Phone. Co prawda wciąż różnica między nim, a iOS-em wciąż jest duża, lecz sys­tem ten przes­tał być już swego rodzaju niszą. Przy­na­jm­niej, jeśli weźmiemy pod uwagę Europę — reszta świata wykazuje nim zde­cy­dowanie mniejsze zainteresowanie.

Najdzi­wniejsza sytu­acja panuje w Japonii, gdzie iOS uzyskał lep­szy wynik od Androida — 55% wzglę­dem 43%. Pozostałe plat­formy w Kraju Kwit­nącej Wiśni prak­ty­cznie nie istnieją.

Tabela EU5 przed­stawia wyniki dla pię­ciu najwięk­szych rynków Europy — Wielkiej Bry­tanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Via

Ciekawe? Podziel się!