htcm8

HTC postanow­iło załatać niedoróbki sys­te­mowe w swoim naj­moc­niejszym smart­fonie, HTC One (M8). Jest to jego druga aktu­al­iza­cja, wlicza­jąc tą, która została opub­likowana jeszcze w dniu premiery.

HTC One w wer­sji z 2014 roku właśnie otrzy­mał swoją kole­jną — drugą — aktu­al­iza­cję sys­te­mową. Pro­ces aktu­al­iza­cji rozpoczął się dnia dzisiejszego, a jako pier­wsi mogą ją pobrać mieszkańcy Europy.

Łatka waży 66,71 MB i uak­tu­al­nia firmware do wer­sji 1.54.401.10. Zmi­any, które wprowadza, to:

  • Poprawa sta­bil­ności połączeń
  • Poprawa sta­bi­liza­cji nagry­wanych klipów wideo
  • Zni­welowanie częstych zmian jas­ności w nagry­wanych kli­pach wideo
  • Poprawa sta­bil­ności radia FM
  • Aktu­al­iza­cja barometru w aplikacji pogodowej

To, co wyp­isałem powyżej, to ofic­jalna lista zmian. Ist­nieje możli­wość, że HTC dopra­cow­ało soft także pod innymi wzglę­dami, lecz zmi­any były na tyle niedostrze­galne, że postanow­iło o nich nie infor­mować. Powin­niśmy liczyć, że zak­tu­al­i­zowany sys­tem niez­nacznie zyska na sta­bil­ności i wydajności.

Aktu­al­iza­cja ta nie zmienia wer­sji Androida na wyższą.

Jest to druga aktu­al­iza­cja dla HTC One (M8). Pier­wsza została udostęp­niona już w dniu pre­miery smart­fona i dodała tryb ekstremal­nego oszczędza­nia energii.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!