LG_G3_QuickCircle_Case_Metallic_Black_500

Pre­miera  LG G3 jeszcze nie miała miejsca, lecz nie jest to żadną przeszkodą dla Kore­ańczyków, by już teraz zaprezen­tować funkcjon­alny pokrowiec stwor­zony z myślą o tym telefonie.

Ofic­jalna pre­miera smart­fona LG G3 została zaplanowana na 27 maja, czyli za 5 dni od momentu napisa­nia tego wpisu. LG nie zamierza jed­nak do tego czasu nabierać wody w usta i robić z tego wydarzenia niespodzianki. Słuszne pode­jś­cie, bo w Internecie już teraz można bez prob­lemu znaleźć chyba wszys­tkie intere­su­jące fakty na temat tego tele­fonu. LG już teraz umieś­ciło na swoim kanale na YouTubie filmik będący prezen­tacją pokrowca G3 Quick­Cir­cle stwor­zonego spec­jal­nie dla LG G3.

 


 

LG G3 Quick­Cir­cle to pokrowiec z okrągłym wycię­ciem odsła­ni­a­ją­cym kawałek wyświ­et­lacza smart­fona. Pozwala on na inter­akcję z komórką bez konieczności otwiera­nia pokrowca. Wyko­rzysty­wany wów­czas inter­fejs przy­pom­ina w dużym stop­niu to, co ma ofer­ować Google Wear w smart­watchu Motoroli.

lgrc

Myślę, że G3 Quick­Cir­cle to udany pomysł. Duża w tym zasługa wzorowego roz­planowa­nia inter­fe­jsu i wystar­cza­jącej ilości dostęp­nych funkcji.

Via

Ciekawe? Podziel się!