zte_nubia_w5_render

Nowa plotka głosi, że ZTE ma zamiar wypuś­cić smart­fona Nubia W5 o iście imponu­jącej specy­fikacji. Czy Nokia powinna czuć się zagrożona?

ZTE nie ma dużego doświad­czenia z sys­te­mem Win­dows Phone. Co prawda w 2011 roku zaprezen­tował model Tania wyposażony w WP7, lecz to była jed­no­ra­zowa przy­goda tego pro­du­centa z mobil­nymi okienkami. Nowe infor­ma­cje mówią o tym, że ZTE zamierza niebawem dokonać powrotu w wielkim stylu.

W sieci pojaw­iły się wiado­mości na temat smart­fona ZTE Nubia W5, które prezen­tują się niezwykle intere­su­jąco. Ma on otrzy­mać — jako pier­wszy z Win­dows Phonów — pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 801. Pamięć RAM wyniesie aż 3 GB. Na tym nie koniec dobrych wieści: doda­jmy jeszcze aparat o rozdziel­czości 13 Mpix z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu, aku­mu­la­tor 4 500 mAh i łączność 4G. Brzmi świet­nie. Ale czy prawdziwie?

No właśnie — tak optymisty­czne infor­ma­cje powinny być trak­towane ze sporym dys­tansem. Zwłaszcza, iż mowa o komórce pro­du­centa nie mającego wiele wspól­nego z sys­te­mem Win­dows Phone, a wiado­mości pochodzą z mało zau­fanego źródła — chińskiego ser­wisu ITHome.com.

Oso­biś­cie raczej wąt­pię, że ZTE rzeczy­wiś­cie pracuje nad takim smart­fonem. Nie wyk­luczam, że planuje wypuszcze­nie jed­nego lub więcej urządzeń na ten sys­tem, lecz obaw­iam się, że ich specy­fikacja okaże się dużo słabsza.

Via

Ciekawe? Podziel się!