here-nokia

Nowy zarząd Nokii to nowe plany na przyszłość. Już teraz możemy się o tym przekonać — wygląda na to, że w przyszłości usługi Nokia HERE trafią w postaci aplikacji na sys­temy oper­a­cyjne będące konkurencją dla Win­dows Phone’a 8.1.

Trzeba przyz­nać, że Nokia od zawsze była negaty­wnie nastaw­iona na wypuszczanie swoich usług na dwa najpop­u­larniejsze mobilne sys­temy oper­a­cyjne — Androida i iOS-a. Powin­niśmy przy­puszczać, że skoro firma jest teraz w rękach Microsoftu, to tym bardziej powin­niśmy zapom­nieć o ekspan­sji w kierunku konkuren­cyjnych sys­temów. Wygląda na to, że jest na odwrót.

W ser­wisie inter­ne­towym LinkedIn Nokia umieś­ciła ogłosze­nie mające na celu pozyskanie nowych pra­cown­ików. Odpowiadać mają za testowanie i tworze­nie aplikacji na iOS-a i Androida w dziale Nokii odpowiada­ją­cym za usługi HERE.

Wygląda to tak, że fiński pro­du­cent zamierza wypuś­cić zestaw naw­iga­cyjnych usług HERE (HERE Maps, HERE Drive itp.) na sys­temy uży­wane przez konkurencję. Dla kon­sumen­tów będzie to bardzo dobra wiado­mość — nie będą musieli być posi­adaczami smart­fonów Nokii, by móc korzys­tać z jej usług naw­iga­cyjnych, które są uważane za jedne z najlepszych.

Via

Ciekawe? Podziel się!