iphone76

Kilka prze­cieków mówiło, że nowy iPhone otrzyma znacznie więk­szy ekran, niż jego poprzed­nicy. Potwierdza to nowe zdję­cie — iPhone 6 będzie ogromny!

Apple jak żadna inna firma opier­ała się tren­dowi pow­ięk­sza­nia wyświ­et­laczy uważa­jąc, że przekątna do 4″ to opti­mum dla smart­fona. Zwolen­nicy Jabłuszka w więk­szości podzielają to zdanie uważa­jąc, że więk­sze komórki są po prostu niewygodne. Jed­nakże ogół kon­sumen­tów jest innego zda­nia — smart­fony z wielkimi ekranami sprzedają się po prostu lep­iej. Aby naw­iązać walkę z m.in. Sam­sungiem Apple w tym roku praw­dopodob­nie zaprezen­tuje tableto­fona o naprawdę sporej przekąt­nej ekranu.

Dowo­dem na to jest kilka wcześniejszych plotek na ten temat oraz nowe zdję­cie, które prze­dostało się do sieci. Pochodzi ono z chińskiej fab­ryki i zostało udostęp­nione poprzez por­tal Weibo.

ajfon

Sądząc po przed­nim pan­elu nowego iPhone’a widać, że design nie uległ zmi­anom — słynny klaw­isz home oraz rozmieszcze­nie głośnika do rozmów czy kamerki powinny zostać niezmienione.

Możliwe, że Apple planuje wydać dwie odmi­any iPhone’a — pow­ięk­szoną oraz zwykłą. Czy tak będzie naprawdę, przekon­amy się dopiero gdzieś w okoli­cach września.

Via

Ciekawe? Podziel się!