amazonfone

Ama­zon już w czer­wcu ma zaprezen­tować smart­fona wyposażonego w bardzo intere­su­jący sposób inter­akcji przy­pom­i­na­jący trójwymi­arowe holo­gramy. Czy to się sprawdzi?

Amerykański Ama­zon co prawda ma doświad­cze­nie w pro­dukcji tabletów, lecz to będzie jego smart­fonowy debiut. Według Wall Street Jour­nal firma przed­stawi światu swój pier­wszy tele­fon komórkowy, który zapowiada się co najm­niej intrygująco.

Ma on być wyjątkowy ze względu na trójwymi­arowy ekran umożli­wia­jący oglą­danie treści bez uży­wa­nia spec­jal­nych oku­larów. To jed­nak już mogliśmy zobaczyć w paru smart­fonach sprzed lat, jak np. HTC Evo 3D. Pomysł został rozwinięty — na przed­niej ściance tele­fonu mają znaleźć się aż cztery aparaty śledzące wzrok użytkown­ika. Takie rozwiązanie praw­dopodob­nie przyda się do gen­erowa­nia efek­townego, przestrzen­nego inter­fe­jsu lecz trudno mi sobie wyobrazić, czy będzie można to wyko­rzys­tać jeszcze w jakiś inny sposób. Niestety, nie znamy żad­nych innych danych odnośnie specy­fikacji smartfona.

Tele­fon od Ama­zona ma zostać zaprezen­towany już w czer­wcu, nato­mi­ast do sprzedaży ma wejść w okoli­cach wrześ­nia. Czy doniesienia tym razem okażą się prawdziwe? Czas pokaże.

Via

Ciekawe? Podziel się!