Nokia-225-group_featured

Nokia rozsz­erza swoją ofertę maluchów prezen­tu­jąc nową komórkę o nazwie 225. Jej niewąt­pliwą zaletą jest niska cena, bo zaled­wie 170 zł.

Choć Nokia odnosi coraz więk­sze sukcesy w dziedzinie smart­fonów z najwyższej półki, to wciąż najwięk­szą pop­u­larnoś­cią cieszą się jej naj­tańsze komórki. Właśnie zaprezen­towała swój nowy model wys­tępu­jący w dwóch odmi­anach — zwykłej i dual SIM.

Mowa o Nokii 225. Jest oparta o plat­formę Series 30+ i trzeba przyz­nać, że spośród reszty urządzeń na rynku z najniższej półki cechuje się bardzo atrak­cyjnym wyglą­dem. Dodatkowym atutem są różne wer­sje kolorysty­czne (czarna, biała, zielona, czer­wona i żółta).

 

 
Komórka posi­ada wyświ­et­lacz o przekąt­nej 2,8″ i rozdziel­czości 320x240 pik­seli. Na jej wyposaże­niu zna­j­duje się aparat o rozdziel­czości 2 Mpix, Blue­tooth 3.0, bezprze­wodowa łączność SLAM oraz slot na karty pamięci (do 32 GB). Ile wytrzy­muje bate­ria? Nawet do 36 dni w wer­sji z jedną kartą SIM. Odmi­ana dual SIM wytrwa zauważal­nie krócej, bo do 27 dni.

Nokia zatroszczyła się o odpowied­nie opro­gramowanie. Nokia 225 posi­ada przeglą­darkę Xpress Browser pozwala­jącą na zmniejsze­nie zuży­cia danych paki­etowych. Nie zabrakło wyszuki­warki Bing, Face­booka czy też Twit­tera. Fani prostych gier też będą zad­owoleni za sprawą pię­ciu pre­in­stalowanych tytułów Gameloftu.

Nokia 225 trafi do sprzedaży w drugim kwartale tego roku. Jej cena ma wynieść 39€, czyli mniej więcej 170 zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!