810

 

Qual­comm zaprezen­tował dwa nowe układy dla urządzeń mobil­nych. Jest to kole­jna gen­er­acja topowych jed­nos­tek tego pro­du­centa gwaran­tu­jąca znaczny przy­rost mocy w sto­sunku do obec­nych rozwiązań.

Qual­comm nie ma zami­aru spaść z pozy­cji lid­era wśród pro­du­cen­tów mobil­nych pro­ce­sorów. Jego dwie nowe jed­nos­tki to klasa sama w sobie i prezen­tują się bardzo obiecu­jąco. Obie pracują w architek­turze 64-bitowej.

Słab­sza z nich to Snap­dragon 808. Jest to SoC składa­jący się z dwóch pro­ce­sorów pracu­ją­cych w architek­turze big.LITTLE — moc­niejszego czterordzeniowego Cor­texa A53 i słab­szego Cor­texa A57 o dwóch rdzeni­ach. Co ciekawe, oba będą mogły pra­cować jed­nocześnie. Za grafikę odpowiada Adreno 418, które jest o 30% wyda­jniejsze od Adreno 330.

cvx

Znacznie ciekaw­iej prezen­tuje się drugi chipset — Snap­dragon 810. Został wyko­nany w pro­ce­sie pro­duk­cyjnym 20 nm, co gwaran­tuje mniejsze zuży­cie energii. Odz­nacza się dwie
ma połąc­zonymi jed­nos­tkami o czterech rdzeni­ach (znowu Cor­tex A53 + Cor­tex A57). Przekłada się to na 55-procentowy wzrost wyda­jności CPU w sto­sunku do Snap­drag­ona 800/801. Nowoś­cią jest grafika Adreno 430 będąca o 40% szyb­sza od Adreno 330.

Nowe układy zostały dos­tosowane tak, by spraw­iały jak najm­niej prob­lemów. Zas­tosowane rozwiąza­nia popraw­iły pręd­kość połączenia Wi-Fi, zwięk­szyły dokład­ność syg­nału GPS oraz dodały wspar­cie dla nowych form inter­akcji z urządze­niem, jak np. poprzez ultra­dźwiękowego sty­lusa lub wybudzanie głosem.

Ciekawe? Podziel się!