Windows-Phone-8.1-Startscreen-Backgrounds

Tego można było się spodziewać —  Win­dows Phone 8.1 miał dziś swoją ofic­jalną pre­mierę. Microsoft na to wydarze­nie kazał nam długo czekać, ale w końcu się doczekaliśmy. Co nowego wnosi ta duża aktu­al­iza­cja systemowa?

No i stało się! Dzisiaj, pod­czas kon­fer­encji Microsoft Build, odbyła się ofic­jalna pre­miera sys­temu Win­dows Phone 8.1. Ma on trafić do smart­fonów Win­dows Phone w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Warto uzbroić się w cier­pli­wość, bo zmi­any są znaczne.

gsmarena_005

Więk­szość z nowych funkcji jest już nam dobrze znana za sprawą wcześniejszych prze­cieków. Zde­cy­dowanie naj­ciekawszą z nich jest Cor­tana, będąca asys­ten­tem głosowym. Opiera się ona na wyszuki­warce Bing i pozwala wyszuki­wać intere­su­jące miejsca w pobliżu, dzwonić do wybranej osoby, ustaw­iać przy­pom­nienia, przed­stawić prog­nozę pogody i wykony­wać wiele innych czyn­ności znanych z Siri czy Google Now. Cor­tana jest dostępna z poziomu przy­cisku wyszuki­wa­nia. Nie wiadomo jed­nak, czy możliwe stanie się korzys­tanie z niej w języku polskim.

cortana-assistant

Oprócz niej Win­dows Phone 8.1 otrzy­mał szy­bkie przełączniki na rozwi­jal­nym pasku noty­fikacji możliwe do dos­tosowa­nia według włas­nego uzna­nia. Zmi­anie uległ ekran blokady. Dodano możli­wość ustaw­ienia włas­nej grafiki jako tła kafelek. Zmody­fikowane zostały: Wi-Fi Sense, aplikacja kalen­darza, dialer, sklep z aplikac­jami, klaw­iatura (od teraz można pisać metodą Swype) i przeglą­darka Inter­net Explorer.

Pro­ces dostar­cza­nia aktu­al­iza­cji użytkown­ikom ma rozpocząć się “za kilka miesięcy”. Zapewne Microsoft wkrótce poda bardziej dokładne daty.

Ciekawe? Podziel się!