ogar

Czas na statystyki pod­sumowu­jące zmi­any w struk­turze pop­u­larności różnych wer­sji Androida. KitKat sukcesy­wnie pnie się w górę.

Marzec to miesiąc, w którym — jak do tej pory — odno­towany został najbardziej spek­taku­larny wzrost pop­u­larności KitKata. Wzglę­dem poprzed­niego miesiąca wzrost wynosi aż 112% (2,8 punk­tów pro­cen­towych) i coraz częst­sze aktu­al­iza­cje pro­du­cen­tów wskazują na to, że w przyszłych miesią­cach sytu­acja będzie prezen­tować się podobnie.

Oczy­wiś­cie, do sukcesu wciąż dużo brakuje — obec­nie KitKat zna­j­duje się led­wie na co dziewięt­nastym smart­fonie z Androi­dem więc w posi­ada­niu go tak naprawdę zna­j­duje się niewielka garstka w porów­na­niu do całej puli użytkown­ików mobil­nego sys­temu Google’a.

seter

chart

Jak się można domyślić, pozostałe Androidy straciły na pop­u­larności. Wyjątkiem jest tu Android 4.2.x, który wzrósł z 17,1 na 18,1%. Jed­nakże, licząc wszys­tkie trzy odmi­any Jelly Beana jako jedną całość widać delikatny spadek (0,6 p.p.).

Jeśli chce­cie zobaczyć, jak prezen­towała się sytu­acja w lutym, zapraszam do tego wpisu. Nato­mi­ast bardziej szczegółowe dane za marzec może­cie znaleźć tutaj.

Via

Ciekawe? Podziel się!