Unreal-Engine-4-Nexus-5-620x343

Unreal Engine to jeden z najpop­u­larniejszych sil­ników wyko­rzysty­wanych w grach na kom­put­ery oso­biste. Jego twórcy chcą zachę­cić do wyko­rzysty­wa­nia swo­jego narzędzia w urządzeni­ach mobil­nych i w tym celu zaprezen­towali niezwykle efek­towny pokaz jego możliwości.

W 2010 roku stu­dio Epic Games spraw­iło, że świat przecierał oczy na widok rewela­cyjnej grafiki w demie tech­no­log­icznym Epic Citadel oraz grze Infin­ity Blade. Wyko­rzysty­wały one sil­nik graficzny Unreal Engine 3 i były jego doskon­ałym pokazem możliwości.

Od tego czasu minęły już cztery lata, a smart­fony stały się co najm­niej kilka­krot­nie wyda­jniejsze. Z racji ist­nienia kole­jnej, czwartej, odsłony Unreal Engine stwor­zono nowe demo, które zostało zaprezen­towane na kon­fer­encji GDC 2014. Zostało tam wyświ­et­lone na smart­fonie LG Nexus 5 z pro­ce­sorem Qual­comm Snap­dragon 800 i grafiką Adreno 320. Taka specy­fikacja poz­woliła na wygen­erowanie bardzo szczegółowej grafiki bez jakiegokol­wiek zacię­cia. Zresztą, popa­trz­cie sami na filmik poniżej:

 


 
Prezen­tuje się niezwykle efek­townie, prawda? Jeszcze niedawno taka grafika była zarez­er­wowana wyłącznie dla moc­nych kom­put­erów, a teraz proszę — można ją uzyskać na komórce za mniej niż 1 500 zł. Byłoby miło, gdyby w opar­ciu o tą tech­nologię pow­stało kilka efek­townych i gry­wal­nych gier.

Via

Ciekawe? Podziel się!