Unity-5-2

Swoją pre­mierę miał sil­nik graficzny Unity 5. Oznacza to, że wkrótce będziemy mogli doczekać się gier mobil­nych cechu­ją­cych się lep­szą grafiką niż w przy­padku tych stwor­zonych za pomocą sil­nika Unity poprzed­niej generacji.

Unity 5 został zaprezen­towany pod­czas kon­fer­encji GDC 2014 w San Fran­cisco. Jest to nowy sil­nik graficzny, który poz­woli na wyciśnię­cie jeszcze więcej z urządzeń mobil­nych (choć nie tylko, bo obsługuje także kom­put­ery oso­biste, kon­sole do gier i przeglądarki).

Nowa odsłona tego pop­u­larnego sil­nika pozwala na lep­sze odw­zorowanie efek­tów świ­etl­nych, fizyki oraz daje lep­szą kon­trolę nad udźwiękowie­niem, niż poprzed­nik. Zde­cy­dowanie najbardziej efek­townie prezen­tuje się to pier­wsze — Unity 5 jest w stanie gen­erować bardzo real­isty­czne oświ­etle­nie, dzięki czemu gry prezen­tują się dużo ładniej.

Usprawnie­niu uleg­nie także sam pro­ces tworzenia gier. Narzędzia dewelop­er­skie otrzy­mały nowy inter­fejs, co sprawia, że Unity 5 jest atrak­cyjne nie tylko dla graczy, lecz również i twór­ców gier. Wszys­tkie najważniejsze funkcje nowego sil­nika możemy zobaczyć na poniższym filmie.

 

 
Unity 5 prezen­tuje się naprawdę obiecu­jąco. Nie jest on żadną rewolucją, lecz poz­woli na tworze­nie jeszcze piękniejszych gier. To, jak bardzo efek­towne będą zależy już raczej nie od sil­nika, a od opty­mal­iza­cji oraz mocy urządzeń.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!