SW-Nokia-208

Aktu­al­iza­cje tele­fonów nie kończą się na Androidzie KitKat i Win­dows Phonie 8.1. Nokia wczo­raj wypuś­ciła aktu­al­iza­cję dla… mod­eli 207 i 208, czyli tani­ut­kich budże­tow­ców zamknię­tych w klasy­cznej obudowie.

Nokia 207 i 208 z pewnoś­cią nie są urządzeni­ami dla wyma­ga­jącego użytkown­ika. Nokia nie zapom­ina jed­nak o nich i dostar­cza aktu­al­iza­cje opro­gramowa­nia także do urządzeń takich, jak te. Oczy­wiś­cie, nie spodziewa­j­cie się fajer­w­erków — zmi­any nie są jakieś ogromne.

Aktu­al­iza­cja sys­te­mowa do wer­sji v. 10.24 jest przez­nac­zona dla tele­fonów Nokia 207 (RM-954) oraz Nokia 208 (RM-948 / RM-950 / RM-957). Trafiła do Europy, Azji i kilku państw Ameryki Połud­niowej. Polacy bez prob­lemu mogą ją pobrać za pomocą OTA, czyli z menu ustaw­ień w komórce.

Lista zmian prezen­tuje się następująco:

  • Dodano możli­wość udostęp­ni­a­nia mul­ti­mediów w ser­wisach społecznościowych
  • Pojaw­iła się aplikacja komu­nika­tora WeChat
  • Zaak­tu­al­i­zowano sklep Nokia App
  • Wprowad­zono małe poprawki odnośnie wyda­jności i stabilności

Oba tele­fony zostały zaprezen­towane w lipcu ubiegłego roku. Pisal­iśmy o nich w momen­cie pre­miery, więc zain­tere­sowani mogą przeczy­tać infor­ma­cje na temat ich specy­fikacji w tym miejscu.

 Via

Ciekawe? Podziel się!