android-wear

Choć o smart­watchach mówi się od dawna, cią­gle są jedynie zabawką dla najwięk­szych tech­no­log­icznych fanatyków. Kiedy ten stan rzeczy się zmieni? Być może już znamy odpowiedź — wystar­czy poczekać na pre­mierę zegarków od Google wraz z nowym ekosystemem.

Zegarki takie, jak Qual­comm Toq lub Sam­sung Gear 2 mają jedną, dość poważną wadę — zamknięty ekosys­tem zamyka­jący drogę do sze­rok­iej gamy aplikacji. Iloś­cią zas­tosowań dzisiejszym smart­fonom nie się­gają do pięt i mało kto chce się przez to na nie skusić. Teraz Google ogłosiło remedium - Androida Wear, spec­jalną odmi­anę mobil­nego sys­temu stwor­zoną z myślą o smart­watchach. Oczy­wiś­cie, sys­tem będzie przy­pom­i­nać więk­szego i starszego brata, zwłaszcza pod wzglę­dem inter­fe­jsu, który przy­pom­ina to, co znamy z Jelly Beanów i KitKata.

 

 
Android Wear będzie wyświ­et­lał kilka różnych ekranów głównych, które będą zaw­ierać infor­ma­cje dos­tosowane do naszych potrzeb. To od nas zależy, czy chcemy oglą­dać dane pogodowe, nowe posty na Face­booku czy nieode­brane wiado­mości z komu­nika­torów inter­ne­towych. Wiele komu­nikatów będzie wyświ­et­lanych automaty­cznie w zależności od lokaliza­cji, pref­er­encji użytkown­ika lub wcześniej ustaw­ionych przy­pom­nień. Oczy­wiś­cie, nie będzie prob­le­mem mówie­nie do zegarka, gdyż sys­tem będzie w stanie rozpoz­nawać naszą mowę.
 

 
Mate­ri­ały od Google’a przed­staw­iają dwa pro­to­typy smart­watchów: jeden od Motoroli (okrągły) i jeden od LG (kwadra­towy). Możliwe, że właśnie tak będą się przed­staw­iać pier­wsze zegarki z sys­te­mem Android Wear.

Via

Ciekawe? Podziel się!