bd89dacf-7d71-435a-a470-1072f65411fb

Nokia Refo­cus to jedna z naj­ciekawszych fotograficznych aplikacji Nokii, która pozwala na zmi­anę ostrości zdję­cia po jego wyko­na­niu. Teraz jest dostępna dla wszys­t­kich smart­fonów Nokia Lumia z Win­dows Phone 8.

Nokia Refo­cus to aplikacja, która miała swoją pre­mierę wraz ze smart­fonem Nokia Lumia 1520 i początkowo była dostępna wyłącznie na nim. W listopadzie ubiegłego roku zwięk­szyła swoją dostęp­ność i trafiła do wszys­t­kich smart­fonów Nokia Lumia, które mają w posi­ada­niu aparat Pure­View (m.in. Lumia 1020, Lumia 920 i Lumia 925). Teraz Nokia Refo­cus trafia do każdego pozostałego smart­fona fińskiego pro­du­centa — wystar­czy, że posi­ada zain­stalowany sys­tem Win­dows Phone 8.

Zasada dzi­ała­nia aplikacji jest warta uwagi. Aplikacja pozwala na wyko­nanie zdję­cia, które jest zapisy­wane na pamięci tele­fonu oraz ustaw­ie­nie ostrości w późniejszym cza­sie. Świetna sprawa zwłaszcza, jeśli lubu­jemy wykony­wać makro­fo­tografie — Nokia Refo­cus pomaga w wykony­wa­niu pięknych zdjęć. Apka posi­ada też opcję uwydat­nienia wybranego koloru.

Oto ofic­jalny opis aplikacji:

Wymaga aktu­al­iza­cji opro­gramowa­nia Lumia Amber. Pro­gram Nokia Refo­cus umożli­wia zro­bi­e­nie zdję­cia, a następ­nie wybranie na nim punktu, gdzie ma być sku­pi­ona ostrość. Sprawdza się świet­nie, gdy fotogra­fu­jesz obiekt w zbliże­niu, ponieważ w ten sposób możesz uwy­puk­lić głębię na zdję­ci­ach, a następ­nie zmienić punkt ostrości, jeśli chcesz. Możesz też dodać fajne efekty, takie jak „Wszys­tko jest ostre” czy Pod­bi­cie koloru.

Gdy skończysz, udostęp­nij swoje inter­ak­ty­wne zdję­cia Refo­cus za pośred­nictwem mediów społecznoś­ciowych, takich jak Face­book czy Twit­ter, poczty elek­tron­icznej i komu­nika­torów — wystar­czy do tego konto Sky­Drive. Aplikacja przesyła najpierw Twoje zdję­cia do Sky­Drive, a następ­nie tworzy do nich łącze, które możesz udostęp­nić zna­jomym, żeby mogli się pobawić i sami zmieniać punkt ostrości.

Możesz udostęp­niać zdję­cia Refo­cus za pośred­nictwem sieci Wi-Fi lub komórkowego połączenia danych, pamię­taj więc, aby najpierw sprawdzić opłaty za przesył danych u swo­jego operatora.

Aby pobrać najnowsze aktu­al­iza­cje opro­gramowa­nia dla swo­jego tele­fonu, otwórz menu Ustaw­ienia > Aktu­al­iza­cja tele­fonu. Więcej o aktu­al­iza­cji opro­gramowa­nia Lumia Amber można dowiedzieć się online, na stronie nokia.com/lumia-update.

Nowości w tej wer­sji:
– Obsługa wszys­t­kich urządzeń Lumia z sys­te­mem WP8
– Poprawa ostrości

Wyłącznie dla Nokia Lumia

Nokia Refo­cus — Download

Ciekawe? Podziel się!