Nokia-flexible-battery

Nokia może poszczy­cić się bardzo dużą iloś­cią paten­tów. Nie każdy jed­nak jest tak odkry­w­czy, jak najnowszy z nich. Przed­stawia on… elasty­czny akumulator.

Nie jestem specem od takich rozwiązań, więc trudno mi dokład­nie wyjaśnić, na jakiej zasadzie to jest możliwe. Aku­mu­la­tor, który składa się z wielu małych wstąg poza­w­i­janych w spi­rale brzmi bardzo fan­tazyjnie, a na pewno budzi sporo wąt­pli­wości fakt, czy coś takiego rzeczy­wiś­cie może być zre­al­i­zowane. Widocznie, Nokia wie, jak to stworzyć i postanow­iła zgłosić rozwiązanie do biura patentowego.

Nowe ogniwa mają znaleźć zas­tosowanie w gięt­kich smart­fonach czy nawet table­tach. Od kilku ład­nych lat jesteśmy raczeni kon­cep­cyjnymi wiz­jami elasty­cznych smart­fonów, lecz do tej pory jedyne, co udało się osiągnąć to nadanie jedynego, słusznego ksz­tałtu wygię­cia (Sam­sung Galaxy Round, LG G Flex) lub prezen­tacje wygię­tych fan­tazyjnie wyświ­et­laczy. Prob­le­mem dalej jest stworze­nie elasty­cznych podze­społów. No, ale skoro mamy już aku­mu­la­tor, to sądzę, że teraz powinno pójść z górki.

Via

Ciekawe? Podziel się!