3san

Do Inter­netu trafił kole­jny krótki filmik przed­staw­ia­jący nowe funkcje w sys­temie Win­dows Phone 8.1. Tym razem przed­staw­ione zostały ustaw­ienia Wi-Fi.

Win­dows Phone 8.1 pojawia się w sieci na coraz to kole­jnych filmikach. Teraz dowiadu­jemy się, że otrzyma kilka nowych ustaw­ień związanych z dzi­ałaniem bezprze­wodowej sieci Wi-Fi. Video zostało opub­likowane przez Unleashthe­p­hones - kanał na YouTube, który już wcześniej udostęp­nił parę innych prze­cieków związanych z nad­chodzą­cym mobil­nym sys­te­mem Microsoftu.

 

 
Win­dows Phone 8.1 poz­woli na cza­sowe wyłącze­nie sieci Wi-Fi (na godz­inę, cztery, cały dzień lub ustaw­ione ręcznie). Nowoś­cią będzie także tryb Wi-Fi Sense, który poz­woli na oszczędze­nie danych paki­etowych poprzez automaty­czne łącze­nie się z hotspotami bez potrzeby akcep­towa­nia warunków użytkowa­nia czy podawa­nia swoich danych. Inną nowoś­cią ma być możli­wość dzie­le­nia się z innymi swoimi zapisanymi sieci­ami Wi-Fi poprzez Out­look, Skype oraz Face­booka. Wydaje mi się jed­nak, że mało kto kiedykol­wiek z tego skorzysta ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!