05-android2

Początek nowego miesiąca to okres, w którym Google przed­stawia nam sytu­ację frag­men­tacji Androida. Jak poszło w lutym?

Android wszedł w fazę sta­gnacji. W ostat­nich miesią­cach rozkład pop­u­larności poszczegól­nych wer­sji tego sys­temu prezen­tuje się bardzo podob­nie. KitKat nie rośnie w siłę wcale tak szy­bko, jak moglibyśmy tego chcieć. Jest to spowodowane wciąż znikomą iloś­cią smart­fonów i tabletów, na których można zain­stalować Androida 4.4. Z tego powodu zna­j­duje się on w co pięćdziesią­tym urządze­niu z sys­te­mem Google’a.

marzec2014

Co może dzi­wić, najwięk­sza zmi­ana wcale nie doty­czy KitKata — pod­skoczył on wzglę­dem poprzed­niego miesiąca o 0,7 punktu pro­cen­towego. Taki sam wzrost pop­u­larności odno­tował Jelly Bean 4.3. Na plus o 0,8 punkta pro­cen­towego wybił się Jelly Bean 4.2. Ice Cream Sand­wich w prze­ci­wieńst­wie do nich zal­iczył spadek i to o 0,9 pkt proc., lecz najwięk­szą zmi­anę odno­tował Gin­ger­bread 2.3, który spadł o cały jeden punkt (z 20% na 19%).

Statystyki z poprzed­niego miesiąca może­cie znaleźć w tym miejscu.

Via

Ciekawe? Podziel się!