facebook-messenger-header (1)

W sklepie z aplikac­jami sys­temu Win­dows Phone pojaw­iło się coś, co było wyczeki­wane od dawna — Face­book Mes­sen­ger, czyli komu­nika­tor przez­nac­zony dla użytkown­ików najwięk­szego por­talu społecznoś­ciowego na świecie.

Swój pro­fil na Face­booku posi­ada niemal każdy Inter­nauta. Nic zatem dzi­wnego, że z wbu­dowanego weń komu­nika­tora korzysta mnóstwo osób. To dopiero Face­book wyparł niezwykle pop­u­larne w naszym kraju GG. Urządzenia mobilne z sys­temami Android i iOS posi­adają nawet spec­jal­nie przy­go­towaną aplikację czatu Face­book Mes­sen­ger, która dzi­ała osobno od apki z por­talem społecznoś­ciowym. Z dużym opóźnie­niem trafiła w końcu także i na Win­dows Phone.

Zdaje się, że Face­book Mes­sen­ger jest dokład­nie tym, czego od niego oczeki­wano. Chodzi naprawdę dobrze, posi­ada te same funkcje, co odpowied­niki z innych plat­form mobil­nych, a przesyłanie fotek (z którym doty­chczas były lekkie prob­lemy w aplikacji Face­book dla Win­dows Phone) dzi­ała sprawnie. Oczy­wiś­cie, aplikacja nic nie kosztuje.

  

Oto ofic­jalny opis aplikacji:

Mes­sen­ger przy­pom­ina wiado­mości SMS, ale nie trzeba płacić za każdą wiado­mość (wyko­rzysty­wana jest taryfa przesyła­nia danych). Funkcje:
  • Wyświ­et­laj wszys­tkie wiado­mości bez otwiera­nia Facebooka.
  • Oży­wiaj swoje kon­wer­sacje dzięki nakle­jkom i wysyłaj zdję­cia prywatnie.
  • Bierz udział w kon­wer­sac­jach grupowych i twórz plany, gdziekol­wiek jesteś.
  • Udostęp­niaj swoją lokaliza­cję, aby inne osoby wiedzi­ały, gdy zna­jdziesz się w pobliżu.
  • Otrzy­muj infor­ma­cje, gdy inne osoby wyświ­etlą Twoje wiadomości.
  • Sprawdzaj, kto korzysta z aplikacji Mes­sen­ger i jest akty­wny na Facebooku.
  • Nie wyl­o­gowuj się, aby nigdy nie prze­gapić wiadomości.
  • Wyłącz powiadomienia, gdy pracu­jesz, śpisz lub po prostu potrze­bu­jesz przerwy.
  • Już nigdy nie utracisz his­torii kon­wer­sacji ani kontaktów.

 

Kliknij, aby pobrać Face­book Messenger.

Ciekawe? Podziel się!