lfsssssssssssssssssssss
Ara to pro­jekt Google’a na tele­fon składa­jący się z wymienial­nych mod­ułów. Jest to bardzo intere­su­jąca wizja i takie urządze­nie może okazać się wielkim przełomem.

O Project Ara słyszeliśmy już w październiku ubiegłego roku. Wtedy odpowiadała za nim Motorola, lecz w między­cza­sie doszło do niemałych zmian. Teraz za Arą stoi spec­jal­nie powołana ekipa stwor­zona z pra­cown­ików Google’a i wygląda na to, że praca wre.

Sam pro­jekt jed­nak prezen­tuje się w takiej samej formie, jak wtedy. Jed­nakże, teraz możemy dowiedzieć się o nim więcej za sprawą wys­tąpi­enia na kon­fer­encji LAUNCH. Co prawda wciąż nie został zaprezen­towany dzi­ała­jący pro­to­typ i na razie musimy się zad­owolić maki­etą, lecz już ona jest w stanie przy­bliżyć nam istotę dzi­ała­nia Google Ara. Urządze­nie ma być ofer­owane w trzech odmi­anach różnią­cych się przekątną ekranu: około 4″, 5″ i więk­szej. Poszczególne mod­uły będą mogły być twor­zone przez firmy trze­cie a nawet zwykłych użytkown­ików za sprawą ogól­nie dostęp­nego zestawu dewelop­er­skiego. Sam szkielet z pod­sta­wowymi mod­ułami (ekran, Wi-Fi, pro­ce­sor i bate­ria) ma kosz­tować nie więcej, niż 50$.

Poniżej wstaw­iam link do filmu na temat Google Ara. Akcja zaczyna się od piątej minuty.

  

Via

Ciekawe? Podziel się!