b592

Oto kole­jny filmik przed­staw­ia­jący nad­chodzące nowinki w sys­temie Win­dows Phone 8.1. Tym razem prześwi­et­lona została kole­jna wer­sja przeglą­darki inter­ne­towej — Inter­net Explorer 11.

Filmik, o którym mowa, przed­stawia dzi­ałanie Inter­net Explor­era 11 dla Win­dows Phone 8.1. Istot­nych zmian nie ma zbyt wiele, lecz jedna z nich wysuwa się na pier­wszy plan — mowa o Read­ing Mode, czyli try­bie, w których zawartość strony wyświ­etla się w sposób przy­pom­i­na­jący zwykłe pliki tek­stowe — brak w nim reklam, for­ma­towa­nia tek­stu czy ele­men­tów inter­fe­jsu strony. Można go dos­tosować według swoich upodobań, dzięki czemu dany nam został wybór koloru tła oraz czcionki.

Inne ze zmian to: przepro­jek­towany przy­cisk odświeża­nia i zatrzy­ma­nia ład­owa­nia strony w pasku adresu, inne zachowanie odnośnie haseł czy bardziej rozbu­dowane menu ustaw­ień. Z pewnoś­cią nie będą to jedyne nowości.

 


 
Sys­tem Win­dows Phone 8.1 Blue ma zostać pokazany w najbliższych miesią­cach. Praw­dopodob­nie zwykli użytkown­icy będą mogli nim się cieszyć gdzieś na przełomie maja i czerwca.

Via

Ciekawe? Podziel się!