gear 2

Sam­sung zaprezen­tował dwa nowe smart­watche. Intere­su­jące jest to, że dzi­ałają one pod kon­trolą Tizena, a nie — jak można było przy­puszczać — Androida.

Inteligentne zegarki to wciąż mało użyteczne gadżety dla najwięk­szych zapaleńców nowych tech­nologii, lecz ich sytu­acja zdaje się popraw­iać z każdym nowym zaprezen­towanym urządze­niem tego typu. Sam­sung teraz zaprezen­tował światu dwa nowe smartwatche.

Tak naprawdę, jest to jedno i to samo urządze­nie wys­tępu­jące w dwóch odmi­anach — jedyna różnica objawia się w tym, że Gear 2 Neo nie posi­ada aparatu, gdy Gear 2 otrzy­mał dwumegapik­selowy. Reszta jest taka sama w obu przy­pad­kach — wyświ­et­lacz Super AMOLED o przekąt­nej 1,63″, dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1 GHz, 512 MB RAM-u, aku­mu­la­tor 300 mAh, 4 GB wbu­dowanej pamięci, oraz różnego rodzaju czu­jniki, jak np. bicia serca. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ich sys­te­mem oper­a­cyjnym został opra­cow­any we współpracy Sam­sunga z Intelem  Tizen.

gear

Sam­sung Gear 2 będzie wys­tępował w kolorze czarnym, brą­zowym i pomarańc­zowym, nato­mi­ast Gear 2 Neo w czarnym, szarym i pomarańczowym.

Zegarki mają być kom­paty­bilne z “wieloma różnymi mod­e­lami smart­fonów Sam­sunga” — sądzę jed­nak, że szy­bko zna­jdzie się metoda na sparowanie ich z dowol­nym urządze­niem opar­tym o Androida.

Ciekawe? Podziel się!