jbkk

LG zaprezen­towało filmik, w którym udowad­nia, że po zaak­tu­al­i­zowa­niu LG G2 do Androida 4.4 KitKat można zyskać na szy­bkości dzi­ała­nia. Aby się o tym przekonać, użyto dwóch G2 oraz aparatu wykonu­jącego filmy w try­bie slow motion.

Aktu­al­i­zowanie smart­fonów do nowszych wer­sji opro­gramowa­nia przynosi sporo udo­god­nień. Nowe funkcje, poprawa bez­pieczeństwa i wzrost wyda­jności spraw­iają, że warto być na bieżąco z zain­stalowaną wer­sją sys­temu. LG chce nam udowod­nić, że aktu­al­izu­jąc LG G2 do Androida 4.4 KitKat możemy liczyć na zwięk­szoną szy­bkość dzi­ała­nia właś­ci­wie każdej funkcji.

W tym celu LG zmon­towało filmik nagrany aparatem wyposażonym w tryb nagry­wa­nia w slow motion. Okazało się, że KitKat sprawia, że każde zadanie wykony­wane jest szy­b­ciej. Cza­sami różnica w sto­sunku do Jelly Beana jest led­wie dostrze­galna, lecz w niek­tórych przy­pad­kach łatwo ją zauważyć. Warto też zwró­cić uwagę na to, że LG swoje pomi­ary wykony­wało na smart­fonach po rese­cie oraz — nie licząc funkcji inter­ne­towych — w try­bie samolo­towym. W nor­mal­nym życiu praw­dopodob­nie wyniki były mniej zachę­ca­jące.


 

Ciekawe? Podziel się!