swype_kb_swype

Klaw­iatura Swype posi­ada bardzo przy­datną cechę: pozwala na wpisy­wanie tek­stu prze­cią­ganiem pal­cem po ekranie, od jed­nej litery do drugiej bez odry­wa­nia palca. Do tej pory takie rozwiązanie na Win­dows Phone było nieobecne, lecz to się może zmienić.

Wyżej opisany przeze mnie sposób wpisy­wa­nia tek­stu jest według mnie jed­nym z najlep­szych i najszyb­szych. Swype odwal­iło kawał dobrej roboty wprowadza­jąc to rozwiązanie w życie. Stało się ono na tyle pop­u­larne, że zostało wyko­rzys­tane nawet przez pro­du­cen­tów, jak Sam­sung, HTC czy Motorola.

O ile na Androidzie Swype przyjęło się fan­tasty­cznie, posi­adacze smart­fonów z Win­dows Phone do tej pory są pozbaw­ieni możli­wości korzys­ta­nia z takiej klaw­iatury. Tom War­ren z The Verge jest zda­nia, że Swype nade­jdzie także i na ten sys­tem. Napisał o tym w komen­tarzu pewnego użytkown­ika narzeka­jącego właśnie na brak Swype’a na Win­dows Phone.

Swype-Wp

Niestety, odpowiedź War­rena jest niezwykle lakon­iczna. Wiemy jedynie tyle, że “to nad­chodzi”. Kiedy? Czy możemy liczyć na to, że będzie częś­cią skład­ową Win­dows Phone’a 8.1? Kto wie?

Via

Ciekawe? Podziel się!