110411-androski-figure-10

Jak co miesiąc, Google i tym razem przed­staw­iło szczegółowe statystyki na temat włas­nego sys­temu. Ten­dencja z poprzed­nich miesięcy się nie zmieniła — KitKat delikat­nie wzrósł, Jelly Bean też, nato­mi­ast Gin­ger­bread spada w dół.

W Androidzie cały czas dochodzi do przemian struk­tu­ral­nych, lecz są to powolne pro­cesy. Kole­jne wer­sje zyskują pop­u­larność powoli, a zanim zdążają się dobrze zado­mowić na naszych smart­fonach, Google przed­stawia kole­jną odmi­anę swo­jego sys­temu — taki cykl trwa od dawna, a teraz jesteśmy w początkowej fazie zdoby­wa­nia pop­u­larności przez nową wer­sję. W tym przy­padku — KitKata.

senketsu

Android KitKat wzrósł jedynie o niecałe pół punktu pro­cen­towego. To raczej słaby wynik i jego wzrostu powin­niśmy się doczekać dopiero wów­czas, gdy czołowi pro­du­cenci (jak Sam­sung) zaczną aktu­al­i­zować swoje smart­fony do tego sys­temu oraz wypuszczać nowe komórki z zain­stalowanym fab­rycznie KitKatem.

Powin­niśmy cieszyć się też małym wzrostem dwóch najnowszych odmian Jelly Beana (4.2 i 4.3). Pier­wszy Jelly Bean i Ice Cream Sand­wich zaczy­nają z kolei tracić i za jakiś czas mogą ode­jść w niepamięć.

Podob­nie jest z Gin­ger­brea­dem, który obec­nie zna­j­duje się dokład­nie na co pią­tym urządze­niu z Androi­dem. Oso­biś­cie mam nadzieję, że jego śmierć nade­jdzie jak najprędzej.

Via

Ciekawe? Podziel się!