akai

Jeśli podobają się Wam smart­fony w rzu­ca­ją­cych się w oczy kolorach, powin­niś­cie zain­tere­sować się nową wer­sją kolorysty­czną Nexusa 5. Od teraz ten model jest dostępny w czer­wonej obudowie.

 

Nexus 5 do tej pory był ofer­owany jedynie w kolorze białym i czarnym. Ostat­nio w modzie stały się jed­nak smart­fony w bardziej rzu­ca­ją­cych się w oczy kolorach. W zgodzie z tym tren­dem Google oraz LG pod­jęły kroki na wprowadze­nie kole­jnego wari­antu kolorysty­cznego dla tego urządzenia. Wybór padł na kolor czerwony.

Oso­biś­cie uważam, że w czer­wieni Nexus 5 prezen­tuje się rewela­cyjnie. Na ren­derze kolor wygląda na bardzo wyrazisty i z pewnoś­cią taki smart­fon będzie rzu­cać się w oczy, jeśli w rzeczy­wis­tości kolor okaże się równie mocno nasy­cony. Co ciekawe, czer­wony kolor otrzy­mała nawet siatka głośnika do rozmów.

akai

Samego Nexusa 5 raczej nie powinienem nikomu przed­staw­iać, jest to jeden z najlep­szych smart­fonów na rynku. Nowa wer­sja kolorysty­czna jeszcze w tym miesiącu będzie gotowa do zamówienia poprzez Google Play w następu­ją­cych kra­jach: Stany Zjed­noc­zone, Kanada, Francja, Włochy, Hisz­pa­nia, Japonia, Aus­tralia, Hong Kong, Korea, Niemcy. Kole­jne rynki zostaną ogłos­zone później. Dodatkowo, model będzie do naby­cia także w stacjonarnych sklepach, a więc jest szansa na to, że damy radę go zdobyć w Polsce.

Via

Ciekawe? Podziel się!