htc-logo-sketch-630x329

HTC M8, czyli nad­chodzący flagowiec tajwańskiego pro­du­centa ma otrzy­mać przy­ciski ekra­nowe, a więc takie, jak w przy­padku smart­fonów z linii Nexus. Będzie to dość spora zmi­ana wzglę­dem poprzedników.

HTC M8 to smart­fon, który w bieżą­cym roku będzie dla HTC tym najważniejszym. W końcu będzie to pro­dukt flagowy na rok 2014 i to od jego sukcesu w najwięk­szej mierze będzie zależeć to, czy firma odno­tuje duże zyski.

Tajwańczycy szykują M8, który z pewnoś­cią będzie god­nym zain­tere­sowa­nia smart­fonem o świet­nej jakości wyko­na­nia i mocarnej specy­fikacji. Ma on otrzy­mać wyświ­et­lacz o rozdziel­czości Full HD. Wcześniejsze plotki mówiły także o przy­ciskach ekra­nowych. Potwierdza to nowa grafika, która przed­stawia ich wygląd — powró­cono do układu z HTC One X zachowu­jąc przy tym design przy­cisków. Wyjątkiem jest strza­łka powrotu.

Wcześniej mówiono także, że HTC M8 dostanie pro­ce­sor Snap­dragon 805, 3 GB RAM-u, 32 GB wbu­dowanej pamięci wewnętrznej, oraz Androida 4.4 KitKat z nową nakładką Sense 6.0. Być może zas­taniemy nawet czyt­nik linii papi­larnych co jest praw­dopodobne zwłaszcza, że HTC niedawno zaprezen­towało już model One Max z takim czytnikiem.

Według konta @evleaks pre­miera urządzenia nastąpi w drugiej połowie marca.

Via

Ciekawe? Podziel się!