ask_fm-logo-512x185-660x440

Jeśli korzysta­cie ze strony Ask.fm i posi­ada­cie smart­fona z sys­te­mem Win­dows Phone 8, powin­niś­cie zain­tere­sować się nie­ofic­jalną aplikacją Ask.fm — uczyni ona odpowiadanie na pyta­nia przyjemniejszym.

Ask.fm to strona, za której pośred­nictwem można anon­i­mowo wysyłać pyta­nia na dowolne tem­aty do innych użytkown­ików. Oczy­wiś­cie dzi­ała to też w drugą stronę — mając konto otrzy­mu­jemy możli­wość otrzymy­wa­nia pytań od różnych osób. Ask w ostat­nim cza­sie zyskał bardzo dużą pop­u­larność, zwłaszcza wśród nas­to­latków przeży­wa­ją­cych swoje rozterki miłosne, prag­ną­cych się dowartoś­ciować lub bezczel­nie zrów­nać z błotem innych.

Od teraz Aska można przeglą­dać na smart­fonach z sys­te­mem Win­dows Phone 8 za pomocą nie­ofic­jal­nej aplikacji o odkry­w­czej nazwie Ask.fm. Pozwala ona na odpowiadanie na pyta­nia a także dodawanie zdjęć do swoich odpowiedzi. Bez prob­lemu da się za jej pomocą także oglą­dać pro­file innych użytkown­ików oraz zadawać im własne pytania.

Oczy­wiś­cie, apka jest dar­mowa i powinna dzi­ałać na każdym smart­fonie z sys­te­mem Win­dows Phone 8. Dostępna jest w wielu językach, w tym w polskim.

Ask.fm — Download

Ciekawe? Podziel się!