Memo_808x808_0010_06

Mem­ory to znana gra pole­ga­jąca na odsła­ni­a­niu dwóch iden­ty­cznych ele­men­tów. Powin­niś­cie się nią zain­tere­sować, jeśli lubu­je­cie się w grach, w których trzeba pobudzić swoje szare komórki.

W mem­ory grał chyba każdy z nas, niekoniecznie w wer­sji cyfrowej. Ta gra opiera się na bardzo prostych zasadach. Spośród kilku­nastu przysłonię­tych ele­men­tów należy odsłonić parę o takich samych obrazkach. Jeśli się nie uda, pozostaw­iamy je tak, jak leżały wcześniej i próbu­jemy znowu. Oczy­wiś­cie, zabawa polega na zapamię­ta­niu wcześniej wybranych pól w celu oczyszczenia plan­szy jak najszy­b­ciej. Mem­ory to świetny tren­ing dla naszej pamięci.

Ta pop­u­larna gra trafiła ostat­nio na sys­tem Win­dows Phone w bardzo atrak­cyjnej formie. Jest ona do pobra­nia za darmo dla posi­adaczy smart­fonów zarówno dzi­ała­ją­cych pod kon­trolą nowego Win­dows Phone’a 8, jak i starszego Win­dows Phone 7. Dodatkowo, posi­adacze Lumii 1520 oraz 1320 mają możli­wość gra­nia w dodatkowym try­bie z więk­szą iloś­cią 48 pól.

Bardzo dobrze prezen­tuje się oprawa graficzna omaw­ianej odmi­any mem­ory. Za ilus­tracje wyko­rzys­tane w grze odpowiada ilus­tra­tor Maciej Blaź­niak, któremu należą się brawa za dobrze wyko­naną robotę. Inter­fejs także stoi na wysokim poziomie i myślę, że jeśli chodzi o kwestię graficzną ciężko by było osiągnąć coś więcej biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z grą tego typu.

Grę może­cie pobrać klika­jąc w ten link.

Ciekawe? Podziel się!