nokiaglove

W Lon­dynie Nokia zor­ga­ni­zowała bardzo ciekawą akcję uświadami­a­jącą, że z jej smart­fonów można korzys­tać także w rękawiczkach.

W ostat­nich dni­ach możemy uskarżać się na doskwier­a­jący mróz. Nie jest to raczej żadne pociesze­nie, ale przy­na­jm­niej nie tylko my jesteśmy skazani na przeszy­wa­jące zimno — podob­nie jest w Lon­dynie, gdzie Nokia pokazała, że jej smart­fony są najlep­szymi pod­czas zimy.

Oczy­wiś­cie, zach­walaną funkcją była możli­wość korzys­ta­nia z Nokii w rękaw­iczkach. Bardziej intere­su­jący jest jed­nak sposób, w jaki zostało to zareklam­owane. Nokia stworzyła duży bill­board, który wraz ze spad­kiem tem­per­atury odkry­wał ukrytą infor­ma­cję — z początkowego tek­stu kochaj się pow­stał wykonuj połączenia z założonymi rękaw­iczkami. Dodatkowo, pojaw­iła się dłoń opat­u­lona w rękaw­iczkę trzy­ma­jąca smart­fon Nokii.

Bill­board to nie wszys­tko — Finowie postanow­ili roz­dawać rękaw­iczki dla zmarznię­tych Londyńczyków za darmo oraz wys­taw­ili kilka Lumii do przetestowania.

Taka kam­pa­nia mar­ketingowa to dla Nokii naprawdę świetny sposób na budowanie pozy­ty­wnego wiz­erunku firmy i uświadami­anie klien­tów odnośnie zalet włas­nych smart­fonów. Fiński pro­du­cent już nie raz nas zaskaki­wał swoimi sposobami na reklamę, a ten pla­suje się jak dla mnie w ich ścisłej czołówce.

Ciekawe? Podziel się!