samsung_tizen

Tizen - sys­tem stwor­zony we współpracy Sam­sunga i Intela dla urządzeń mobil­nych miał nade­jść w pier­wszej połowie 2014 roku. Niestety, obiet­nice to jedno, a rzeczy­wis­tość to drugie. Tym razem nie udało się dotrzy­mać słowa.

Minął już szmat czasu, gdy mogliśmy usłyszeć o Tize­nie po raz pier­wszy. Jak go nie było, tak go dalej nie ma. Teraz szykuje nam się kole­jna obsuwa w cza­sie, a jej powo­dem jest po prostu… zbyt trudny okres na wprowadze­nie na rynek nowego sys­temu operacyjnego.

Wcześniejsze infor­ma­cje mówiły o pre­mierze Tizena pier­wszej połowie 2014 roku. Sam­sung na tar­gach MWC 2014 (a dokład­niej — 23 lutego) miał przed­stawić swo­jego pier­wszego smart­fona korzys­ta­jącego z tego sys­temu. Niestety, po dyskusji z japońskim oper­a­torem NTT DoCoMo Sam­sung doszedł do wniosku, że opóźni pre­mierę plat­formy Tizen i przed­stawi go w drugiej połowie roku.

Takie dzi­ałanie zostało podyk­towane chę­ci­ami więk­szego sukcesu komer­cyjnego. Drugi kwartał 2014 roku będzie zde­cy­dowanie należeć do Sam­sunga Galaxy S5, a przy tak hucznej pre­mierze nie ma mowy o skutecznym wypro­mowa­niu wschodzącej nowinki.

Oso­biś­cie coraz bardziej tracę zain­tere­sowanie Tizenem. Czuć, że Sam­sung przykłada nieporówny­wal­nie więk­szą wagę do smart­fonów z Androi­dem i to się zupełnie nie zmieni nawet po pre­mierze nowego, włas­nego sys­temu. Wejś­cie na rynek z kole­jnym OS-em wydaje się być niewiary­god­nie trud­nym do osiąg­nię­cia celem.

Via

Ciekawe? Podziel się!