Nokia-Storyteller

Nokia Sto­ry­teller to aplikacja będąca rozbu­dowaną przeglą­darką zdjęć. Do tej pory była dostępna jedynie dla urządzeń z zain­stalowaną aktu­al­iza­cją Lumia Black, lecz teraz zyskała na dostępności.

Sto­ry­teller miał swój początek wraz z pre­mierą tableto­fonu Nokia Lumia 1520. Niestety, do tego czasu był dostępny jedynie na smart­fony z najnowszą aktu­al­iza­cją sys­te­mową Nokia Lumia Black. Teraz wer­sja beta pro­gramu została udostęp­niona również dla komórek z zain­stalowaną wcześniejszą aktu­al­iza­cją o nazwie Nokia Lumia Amber. Cieszyć może to, że nie ma żad­nych ograniczeń odnośnie wyma­gań sprzę­towych, dzięki czemu Sto­ry­teller jest dostępny zarówno na topową Lumię 1020, jak i na budże­tową Lumię 520.

Sama aplikacja jest bardzo ładną i rozbu­dowaną galerią zdjęć. Przed­stawia ona zdję­cia i filmy skat­a­l­o­gowane pod osob­nymi wydarzeni­ami i robi to w sposób miły dla oka. Szczegółowy opis aplikacji Nokia Sto­ry­teller napisany przez Nokię brzmi następująco:

Wymaga aktu­al­iza­cji opro­gramowa­nia Lumia Amber. Pro­gram Nokia Sto­ry­teller Beta automaty­cznie sor­tuje wszys­tkie zdję­cia, filmy i kino­grafy w inter­ak­ty­wne grupy zwane opowieś­ci­ami. Linia czasu to miejsce, w którym możesz przeglą­dać wszys­tkie opowieści i mody­fikować je, a następ­nie przeglą­dać w postaci pokazu sla­jdów lub udostęp­niać zna­jomym. Możesz także sor­tować swoje zdję­cia i filmy według lokaliza­cji, a także dodawać do nich pod­pisy, by opowieść była jeszcze bardziej rozbu­dowana. Dodatkowo, patrząc na zdję­cie, możesz je pom­niejszyć, by zobaczyć na mapie, gdzie zostało zro­bione. Nokia Sto­ry­teller Beta — wspani­ały, nowy sposób, by cieszyć się zdję­ci­ami i fil­mami w swoim tele­fonie Lumia.
 

Pro­gram Nokia Sto­ry­teller może­cie pobrać stąd

Ciekawe? Podziel się!