nokia-lumia-software-update-for-lumia-920-820-and-620-owners

Nokia właśnie udostęp­niła aktu­al­iza­cję Lumia Black. Wprowadza ona szereg usprawnień sys­te­mowych, jak np. możli­wość tworzenia fold­erów w menu głównym czy dodaje więcej infor­ma­cji na ekranie Glance Screen.

Nokia Lumia Black to najnowszy update sys­temu Win­dows Phone 8 stwor­zony dla smart­fonów Nokia. Glob­alny pro­ces aktu­al­iza­cji już się rozpoczął i w najbliższych godz­i­nach lub dni­ach Lumia Black będzie dostępne na coraz to więk­szej ilości urządzeń.

Na razie Nokię Lumia Black można pobrać jedynie na Nokię Lumia 1020 i 925. Sta­tus aktu­al­iza­cji można na bieżąco śledzić za pomocą tej strony. Wynika z niej, że na chwilę pisa­nia tego tek­stu Lumia Black do tej pory dostępna jest tylko (ogranicza­jąc się do pol­s­kich wari­antów) dla Lumii 925 z Orange i dla Lumii 1020 z T-Mobile.

Sama aktu­al­iza­cja wnosi parę fajnych usprawnień. Najwięk­szą z nich są fold­ery, dzięki którym będziemy mogli w lep­szy sposób szere­gować nasze aplikacje. Nokia Glance Screen otrzy­mało więk­szą funkcjon­al­ność oraz zmody­fikowany design. Wszys­tkie smart­fony będą mogły korzys­tać z Blue­tooth 4.0 Low Energy, a te z min­i­mum 1 GB RAM-u dostaną wbu­dowane aplikacje Nokia Beamer i Nokia Refo­cus. Dodatkowo, Lumia 1020 i 1520 otrzy­mają kole­jne usprawnienia fotograficzne.

Aktu­al­iza­cja w swoim cza­sie będzie dostępna dla każdego smart­fona Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone 8 i można ją pobrać poziomu menu ustawień.

 

Ciekawe? Podziel się!