tegra-k1

Na tar­gach CES 2014 Nvidia pokazała swój kole­jny układ SoC przez­nac­zony dla urządzeń mobil­nych. Nosi on nazwę Tegra K1 i budzi spory podziw!

Nvidia rok temu prezen­tu­jąc swoją Tegrę 4 była świę­cie przeko­nana, że ich SoC osiąg­nie duży sukces. Teo­re­ty­cznie w osiąg­nię­ciu tego celu nic nie stało na przeszkodzie. Nawet konkurencja, gdyż Snap­drag­ony cechowały się podobną mocą, a układ Nvidii pod niek­tórymi wzglę­dami był od niego lep­szy. Co z tego, skoro pro­du­cenci smart­fonów kom­plet­nie olali Tegrę 4 i ostate­cznie chyba tylko sama Nvidia wypuś­ciła parę urządzeń pracu­ją­cych pod jej kon­trolą. Układ okazał się porażką właśnie z tego powodu, że nikt nie chciał go stosować. Nie da się jed­noz­nacznie odpowiedzieć, dlaczego tak było.

Być może tego samego błędu nie powtórzy Tegra K1. Jej specy­fikacja prezen­tuje się obiecu­jąco. Najwięk­szą uwagę zwraca wyko­rzys­tanie aż 192-rdzeniowego GPU (Nvidia 4 miała 72 rdze­nie) z architek­turą Kepler. To sprawia, że w gen­erowa­niu grafiki Tegra 4 jest podobno nie tylko trzy razy szyb­sza od Apple A7, ale również zostawia w tyle PlaySta­tion 3 i Xboksa 360.

Tegra 4 będzie ofer­owana w dwóch wari­antach różnią­cych się CPU. Pier­wszy — 32-bitowy, czterordzeniowy Cor­tex A-15 o maksy­mal­nym tak­towa­niu 2,3 GHz oraz drugi — 64-bitowy, dwur­dzeniowy Den­ver 2,5 Ghz.

Układ w odmi­anie Cor­tex A-15 zostanie udostęp­niony pro­du­cen­tom jeszcze w pier­wszej połowie tego roku, nato­mi­ast na Den­vera poczekamy do drugiej połowy.

Via

Ciekawe? Podziel się!