122

Więk­sza moc chipsetów drzemią­cych w smart­fonach pozwala na wprowadzanie nowych funkcji związanych z fotografowaniem. Qual­comm zaprezen­tował trzy dema tech­no­log­iczne przed­staw­ia­jące przykłady zas­tosowa­nia w prak­tyce Snap­drag­ona 805.

Qual­comm Snap­dragon 805 to na chwilę obecną zde­cy­dowanie najlep­szy chipset mobilny. Co prawda nie odna­jdziemy go jeszcze w żad­nym sprzedawanym urządze­niu, lecz te powinny się pojawić w najbliższych miesią­cach. Tym­cza­sem Qual­comm stara się nas przekonać, że jego nowy układ jest godny zainteresowania.

Firma zaprezen­towała trzy filmiki, na których zapoz­nała nas z funkc­jami związanymi z aplikacją aparatu: Opti­Zoom, Action Shot i Chroma Flash.

Opti­Zoom pozwala na automaty­czne dos­tosowanie zoomu, gdy wybrany przez nas obiekt odd­ali się od obiek­tywu. Jako, że Snap­dragon 805 jest w stanie nagry­wać filmy w naty­wnej rozdziel­czości 4K, powin­niśmy liczyć na efekt bezs­trat­nego zoomu przy nagry­wa­niu w try­bie FullHD.
 

 
Action Shot jest funkcją, która umożli­wia zablokowanie ostrości na danym obiek­cie nawet, jeśli ten będzie w ruchu. Dodatkowym, lecz mało przy­dat­nym bonusem jest postaw­ie­nie linii w wybranej części ekranu. Smart­fon wykona zdję­cie automaty­cznie, gdy obiekt ją przekroczy.
 

 
Chroma Flash automaty­cznie wykonuje dwa zdję­cia w min­i­mal­nym odstępie czasu, by później złączyć je w jedno. Efekt koń­cowy prezen­tuje się dobrze i to właśnie ta funkcja według mnie jest najbardziej intere­su­jąca, gdyż real­nie poprawia jakość zdjęć.
 

 

Via

Ciekawe? Podziel się!