x600-x550-home-gorilla

Firma Corn­ing zaprezen­towała swój nowy wynalazek — Gorilla Glass 3D. Jest to warstwa ochra­ni­a­jąca ekrany naszych urządzeń, która od teraz zna­jdzie zas­tosowanie także w elasty­cznych smart­fonach, smart­watchach itp.

Zanim to nastąpiło, firma Corn­ing pokazała swoje Gorilla Glass 3. Było to dokład­nie rok temu. Od tego czasu (a zwłaszcza w paru ostat­nich miesią­cach) zaczęto zwracać więk­szą uwagę na urządzenia wyko­rzys­tu­jące wyświ­et­lacze mogące się wygi­nać. Nowy pro­dukt — Gorilla Glass 3D — została stwor­zona właśnie z myślą o nich.

Zaw­iodą się ci, którzy liczyli na więk­szą wytrzy­małość na upadki czy rysowanie się ekranu. Te, oraz inne para­me­try pozostały bez zmian w sto­sunku do poprzed­nika. Gorilla Glass 3D poz­woli za to na dowolne ksz­tał­towanie — nawet najbardziej fikuśne ksz­tałty mają być dla Gorilla Glass 3D żadną przeszkodą. To oznacza, że z powodze­niem będzie mogło być wyko­rzysty­wane nie tylko w smart­fonach, lecz także w smart­watchach, smart­bran­so­letkach i właś­ci­wie wszys­tkim innym.

Do tej pory jeszcze żadna firma nie zgłosiła chęci wyko­rzys­ta­nia nowej tech­nologii Corn­ing w swoich pro­duk­tach, lecz to na pewno się zmieni w najbliższym cza­sie. Urządzenia, które będą korzys­tać z tej powłoki mogą być dostępne w sprzedaży już w pier­wszej połowie 2014 roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!