SONY DSC

Najnowsze statystyki przeprowad­zone przez firmę AdDu­plex są dowo­dem na całkow­itą dom­i­nację Nokii na plat­formie Win­dows Phone 8.

Zdaję sobie sprawę, że tekst z nagłówka nie jest żadną sen­sacją, bo Nokia jest jedynym pro­du­cen­tem smart­fonów, który korzysta wyłącznie z Win­dows Phone’a. Można jed­nak zauważyć ten­dencję do wzras­ta­nia w siłę fińskiego pro­du­centa, a sam sys­tem zyskuje na popularności.

W kwiet­niu Nokia w ana­log­icznych statystyka mogła się pochwalić obe­j­mowaniem 80% wszys­t­kich Win­dows Phone’ów, nato­mi­ast obec­nie wynik ten wynosi 92%. Widać także słab­nącą pozy­cję HTC, które po mod­elach 8S i 8X nie zamierza kon­tyn­uować przy­gody z sys­te­mem Microsoftu.

image_thumb144

Najpop­u­larniejszym smart­fonem Nokii jest naj­tańsza Lumia 520. Niemal 2/5 sprzedanych Win­dows Phone’ów to właśnie ten model. Pozostałe smart­fony cechują się znacznie mniejszą pop­u­larnoś­cią waha­jącą się od 10,8 do 2,5%.

Co ciekawe, HTC radzi sobie całkiem nieźle w Stanach Zjed­noc­zonych. Oczy­wiś­cie, nie można mówić o wyraźnym sukce­sie, lecz udało im się wyprzedzić niek­tóre mod­ele Nokii. Wyraźnie widać, że Ameryka jest rynkiem, który przyjął urządzenia HTC najcieplej.

image_thumb145

 

image_thumb146

Ciekawe? Podziel się!