Industry’s-First-8Gb-LPDDR4-Mobile-DRAM-01

Sam­sung opra­cował nowe kości RAM LPDDR4, które zna­jdą zas­tosowanie w urządzeni­ach mobil­nych. Dzięki temu rozwiąza­niu będzie można otrzy­mać maksy­mal­nie 4 GB pamięci oper­a­cyjnej w smart­fonach, table­tach i notebookach.

Sam­sung jest jed­nym z czołowych pro­du­cen­tów pamięci RAM. Od wielu lat jego kości przez­nac­zone dla kom­put­erów oso­bistych cieszą się sporą pop­u­larnoś­cią. Ten sam dział Sam­sunga opra­cowuje także mobilne odpowied­niki tych kom­po­nen­tów. Teraz pochwalił się nowym osiąg­nię­ciem w tej dziedzinie.

Nowa pamięć Sam­sunga jest pier­wszą pamię­cią należącą do odmi­any LPDDR4 DRAM, która trafi do smart­fonów i tabletów. Została wyko­nana w pro­ce­sie tech­no­log­icznym 20 nm. Od poprzed­nio wyko­rzysty­wanej LPDDR3 cechuje się o połowę szyb­szym trans­ferem danych oraz o 40% mniejszym zuży­ciem energii.

Industry’s-First-8Gb-LPDDR4-Mobile-DRAM-02메인

Jeden moduł RAM-u Sam­sunga cechuje się pojem­noś­cią 1 GB, a w jed­nym urządze­niu będzie można umieś­cić do czterech takich mod­ułów, co daje łącznie 4 GB.

Przed­staw­iciele Sam­sunga uważają, że nowa pamięć zna­jdzie zas­tosowanie między innymi w smart­fonach i table­tach wyko­rzys­tu­ją­cych rozdziel­czość Ultra HD, lecz trafi również do ultra­cień­kich note­booków. Wdroże­nie tej tech­nologii ma nastąpić wraz z przyszłorocznymi pre­mierami. Nie znamy jed­nak konkretów, przez co trudno powiedzieć, czy z RAM-u LPDDR4 sko­rzysta cho­ci­ażby Sam­sung Galaxy S5.

Via

Ciekawe? Podziel się!