galaxygearfamily

Sam­sung Galaxy Gear na pewno jest urządze­niem intere­su­ją­cym, lecz niezbyt użytecznym. Jego wysok­iej ceny nie uspraw­iedli­wia nic. Na szczęś­cie Sam­sung nie jest zrażony małą pop­u­larnoś­cią swo­jego pier­wszego smart­watcha i już teraz możemy usłyszeć plotki na temat następcy Geara.

Smart­watche to dość nowe urządzenia i ich pro­du­cenci wciąż sporo ekspery­men­tują obier­a­jąc różne pomysły odnośnie ich kon­strukcji. Nie charak­teryzują się funkcjon­al­noś­cią nawet trochę zbliżoną do smart­fonów a ich cena jest stanow­czo zbyt wysoka. Możliwe, że w przyszłym roku otrzy­mamy kole­jną gen­er­ację smart­watchów, w których część prob­lemów zostanie zażegnana.

Jed­nym z takich inteligent­nych zegarków ma być Sam­sung Galaxy Gear 2. Doniesienia z kore­ańskiej prasy głoszą, że może on otrzy­mać elasty­czny wyświ­et­lacz zbu­dowany w opar­ciu o diody LED. Pokry­wałoby się to z paten­tem złożonym przez Sam­sunga jakiś czas temu, który przed­stawia smart­watcha z takim ekranem:

SM-V100T

Sam­sung Galaxy Gear 2 miałby zade­bi­u­tować całkiem niedługo, bo pod­czas targów Mobile World Con­gress 2014 odby­wa­ją­cych się od 24 do 27 lutego. Nie będzie to jed­nak jedyny elek­tron­iczny gadżet Samsunga.

W tym samym cza­sie powin­niśmy się spodziewać również Sam­sunga Galaxy Band, który będzie opaską zakładaną na rękę. Wbu­dowane w nią czu­jniki poz­wolą na mon­i­torowanie pulsu czy ciśnienia krwi. Sko­rzys­tają z niej głównie osoby upraw­ia­jące sport, które korzys­tają z aplikacji do bie­ga­nia, jak np. Endomondo czy Runtastic.

Via

Ciekawe? Podziel się!