213

Na razie Apple ofer­uje tablety w dwóch rozmi­arach: z ośmio– i dziesię­ciocalowym ekranem. Plotka głosi, że w przyszłym roku ta firma zaprezen­tuje kole­jnego, więk­szego iPada.

Wielu anal­i­tyków zas­tanaw­iało się, czy jest sens tworzenia takiego urządzenia, jak iPad Mini. Rynek szy­bko to zwery­fikował — mały tablet Apple’a sprzedaje się bardzo dobrze i zdaje się, że jego pre­miera była jedną z najlep­szych decyzji Apple’a po śmierci Steve’a Jobsa. Czy pow­ięk­sze­nie zwykłego iPada okaże się równie udanym krokiem?

iPad Mega (czy jakkol­wiek go sobie nazwiecie) miałby otrzy­mać wyświ­et­lacz o przekąt­nej 12,9″ i imponu­jącej rozdziel­czości 2732×2048 pik­seli. Plotki głoszą, że taki panel już teraz zna­j­duje się w pro­dukcji, lecz nijak nie można tego zweryfikować.

Przy okazji: kole­jna z plotek głosi, że Apple zamierza w 2014 roku zaprezen­tować iPhone’a w dwóch odmi­anach: 4,7″ oraz 5,5″. Ta pogłoska prze­dostała się do sieci już wcześniej, lecz jest ona bardzo mało wiary­godna, więc nie radzę w nią się zawierzać.

iPad Mega miałby zostać zaprezen­towany w drugiej połowie 2014 roku, najpraw­dopodob­niej w październiku. Czy jesteś­cie zain­tere­sowani takim urządze­niem? Mnie pomysł może nie porywa, lecz sądzę, że jest niezły. Boję się tylko, że cena wzrośnie dość znacznie w porów­na­niu do zwykłego iPada…

Via

Ciekawe? Podziel się!