law

Nokii udało się wygrać rozprawę sądową, w której oskarżyła HTC o narusze­nie jej patentu. Z tego powodu ist­nieje możli­wość, że wkrótce wszys­tkie doty­chcza­sowe smart­fony HTC zostaną wyco­fane ze sprzedaży.

HTC prze­chodzi przez trudny okres. Nie dość, że sprzedaż smart­fonów tej firmy przed­stawia się w tym roku trag­icznie, to do tego dochodzą kłopoty prawne. Nokia stwierdz­iła, że firma narusza jej patent, a sąd przyz­nał jej rację.

Patent EP 1 246 071 doty­czy sposobu wykry­wa­nia urządzenia przez pod­pię­cie go do kom­put­era za pomocą USB. Oczy­wiś­cie, HTC w może wprowadzić stosowną aktu­al­iza­cję sys­te­mową zmieni­a­jącą to, lecz obec­nie sprzedawane smart­fony tej firmy z bieżą­cym opro­gramowaniem mogą zostać wyco­fane z niemiec­kich sklepów.

Zakaz sprzedaży w Niem­czech byłby dla HTC bolesnym ciosem, więc wąt­pię, by Tajwańczycy nie próbowali wyjść z tej sytu­acji cało. To raczej nie będzie oznaczać końca prob­lemów, gdyż Nokia już od zeszłego roku atakuje HTC kole­jnymi rozprawami. Do tej pory zgłosiła narusze­nie ponad 50 paten­tów. Można zatem przy­puszczać, że nie jest to ostat­nie słowo Nokii i wkrótce wytoczy kole­jne działa.

Zachowanie Nokii jest naganne i Finowie wyglą­dają niczym des­peraci, gdy próbują za wszelką cenę wykończyć HTC. Oby tylko za jakiś czas nie żałowała swoich wojaczek, gdy przyjdą do niej poważni panowie z Apple lub Sam­sunga — obie firmy także mają swoje patenty i dla nie powinno być dla nich prob­le­mem udowod­nie­nie naruszenia włas­nych paten­tów przez Nokię.

Via

Ciekawe? Podziel się!