nexusae0_cm

Najpop­u­larniejsza nie­ofic­jalna dys­try­bucja Androida może się pochwalić nie­gas­nącą pop­u­larnoś­cią. Obec­nie napędza aż 10 mil­ionów różnych urządzeń!

Cyanogen­Mod to według wielu użytkown­ików najlep­sza ist­niejąca odmi­ana Androida. Jest to zmody­fikowany Android AOSP, który został ulep­szony pod kątem zarówno wyda­jności, jak i funkcjon­al­ności. Jego pier­wsza wer­sja pojaw­iła się cztery lata temu i już od dłuższego czasu ma sta­bilną pozy­cję najlep­szego i najpop­u­larniejszego Cus­tom ROM-a.

Teraz Cyanogen­Mod może się pochwalić kole­jnym osiąg­nię­ciem. Ofic­jalne dane infor­mują, że zna­j­duje się on na ponad 10 mil­ionach smart­fonów, tabletów i smart­watchów. Dane uwzględ­ni­ają jedynie urządzenia akty­wne w prze­ciągu ostat­nich 90 dni, więc rzeczy­wista liczba jest jeszcze więk­sza. Każdego dnia pro­ces insta­lacji prze­b­iega ponad dziesięć tysięcy razy.

nexusae0_stats_thumb

Ze statystyk udostęp­nionych na stronie Cyanogen­Moda możemy dowiedzieć się intere­su­ją­cych rzeczy. Między innymi tego, że najczęś­ciej instalowaną odmi­aną jest Nightly-10.1, czyli grupa ekspery­men­tal­nych wydań opar­tych na Androidzie 4.2.2 Jelly Bean. Nowszy 4.3 Jelly Bean jest prawie o połowę mniej popularny.

Smart­fon, na którym Cyanogen­Mod został pobrany najwięcej razy, to pocz­ciwy Sam­sung Galaxy S. Na drugim miejscu jest Galaxy S II, a na trzecim S III. Kom­pletna dom­i­nacja S-klasy Sam­sunga - czy to Was dziwi?

Wszys­tkie statystyki może­cie obe­jrzeć tutaj.

Jestem zad­owolony, że Cyanogen­Mod radzi sobie tak dobrze. Ostat­nio nawet jego pro­du­cenci dogadali się z firmą Oppo, dzięki czemu flagowy smart­fon Oppo N1 ma być wyposażony w cyjanka jako sys­tem pre­in­stalowany. Kto wie, może wkrótce będzie to coraz bardziej pop­u­larne rozwiązanie wśród producentów?

Via

Ciekawe? Podziel się!