gta-san

Rock­star Games zapowiedzi­ało, że w tym tygod­niu ujrzymy GTA: San Andreas na plat­formie Android. Słowa co prawda dotrzy­mał, lecz by zagrać w grę należy się naprawdę namęczyć.

Posi­adacze iUrządzeń kul­towym San Andreas mogą cieszyć się już od tygod­nia. Wczo­raj miała miejsce pre­miera tej gry na Androidzie. Niestety, coś nie poszło zgod­nie z planem, o czym świad­czą cho­ci­ażby oceny na Google Play:

2013-12-20 13.40.10

Tak wybitna gra otrzy­mała aż tyle negaty­wnych ocen? Jak to możliwe? Jest to spowodowane tym, że bezprob­le­mowe uru­chomie­nie gry graniczy z cudem. Instalka jest po prostu skopana i San Andreas nie dzi­ała na żad­nym z urządzeń, nawet na tegorocznym Nexusie 7. Oso­biś­cie prob­lem udało mi się rozwiązać po paru godz­i­nach męki, lecz w tym celu musi­ałem sko­rzys­tać z… pirack­iej instalki. Rock­star pokazał użytkown­ikom Androida, jak bardzo olewa tą plat­formę. Trudno mi uwierzyć, że tak wielkie niedopa­trze­nie pow­stało w fir­mie zatrud­ni­a­jącej kilku tysięcy pra­cown­ików, gdy pro­dukcje stwor­zone hob­bysty­cznie przez jed­nego pro­gramistę potrafią dzi­ałać sprawniej.

Nie licząc skan­dal­icznie utrud­nionego uru­chomienia San Andreas, sam port został przeprowad­zony bardzo dobrze. Gra dzi­ała szy­bko nawet na komórkach nie pier­wszej nowości i aż ciężko mi uwierzyć, że jeszcze 8 lat temu narzekałem na jej płyn­ność na włas­nym kom­put­erze stacjonarnym. Aż się boję, kiedy na naszych smart­fonach i table­tach zagości GTA IV.

Rock­star obiecał także wer­sję gry przez­nac­zoną dla sys­temu Win­dows Phone 8. Na razie jed­nak nie została ona wydana.

GTA: San Andreas — Android Download

Ciekawe? Podziel się!