tizen

Tizen to mobilna plat­forma, nad którą Sam­sung pracuje już od niemal dwóch lat. Jak będzie prezen­tować się efekt koń­cowy będziemy mogli zobaczyć już w lutym przyszłego roku, gdyż wtedy ma zostać zaprezen­towany pier­wszy smart­fon pracu­jący pod kon­trolą tego systemu.

Tizen może okazać się jed­nym z głośniejszych wydarzeń przyszłego roku w sferze mobil­nej. Nieczęsto zdarza się sytu­acja, gdy tak potężna firma jak Sam­sung (tutaj we współpracy z Intelem) przed­stawia światu swój sys­tem oper­a­cyjny. Równie dobrze może to być jed­nak wielkie rozczarowanie.

Możemy mieć wąt­pli­wości odnośnie tego, czy sys­tem będzie równie otwarty, co konkurencja i jak obsz­erny okaże się jego sklep z aplikac­jami. Z pewnoś­cią wkrocze­nie na usta­bi­li­zowany już rynek wydaje się być naprawdę trud­nym zadaniem, a dobrze pamię­tamy, jak skończyła się przy­goda z sys­te­mem Bada OS — sys­tem poniósł porażkę i został porzu­cony. Tizen ma tę zaletę, że został stwor­zony nie tylko z myślą o smart­fonach, gdyż docelowo będzie mógł trafić również do aparatów, note­booków, telewiz­orów czy zestawach mul­ti­me­di­al­nych w samochodach.

tizen-screens-1

Tizen oraz pier­wsze smart­fony i tablety na nim oparte mają zostać pokazane światu już 23 lutego pod­czas kon­fer­encji na tar­gach Mobile World Con­gress odby­wa­ją­cych się w Barcelonie. Początkowo prezen­tacja miała być zaplanowana na drugą połowę roku, lecz postanowiono zmienić plany. Możemy liczyć na to, że urządzenia z tym sys­te­mem będą dostępne w sklepach w trzecim kwartale 2014 roku. Oso­biś­cie nie wróżę Tizenowi sukcesu i mam przeczu­cie, że podzieli los Bady.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!